عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
بولي ميثيل ميتاكريليت CM 205 - - حقن - ادامه
بولي ميثيل ميتاكريليت CM 207 - - حقن - ادامه
بولي ميثيل ميتاكريليت CM 211 - - حقن - ادامه
بولي ميثيل ميتاكريليت IH830 - - حقن LG ادامه