عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی اتیلن سنگین 0035 - - بادی پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سنگین 3840 - - دورانی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 3840 - - دورانی پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 - - پایپ پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سنگین EX5 - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX5 - - فیلم پتروشیمی مارون ادامه
پلی اتیلن سنگین F7000 - - فیلم پتروشیمی میاندواب ادامه
پلی اتیلن سنگین F7000 - - فیلم پتروشیمی مهر ادامه
پلی اتیلن سنگین F7000 - - فیلم پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین EX5 - - فیلم پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین BL3 - - بادی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین BL3 - - بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین BL3 - - بادی پتروشیمی مارون ادامه
پلی اتیلن سنگین HI500 - - تزریقی پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سنگین 52518 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین HF 5110 - - فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین 62N07 - - تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سنگین 62N11 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین 52B18 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 - - پایپ پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین 62N18 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین 52B07 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی - - پایپ پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 - - پایپ پتروشیمی مارون ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 - - پایپ پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 2200 - - تزریقی پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین 5030SA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین S5000 - - اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 54B04 - - تزریقی پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سنگین 60505 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 6070UA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 60507 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 - - پایپ پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 - - پایپ پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 - - لوله پتروشیمی شازند اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین CRP 100 - - پایپ پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX2 - - اکستروژن پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی - - لوله پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سنگین BL4 - - بادی پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین BL4 - - بادی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 52505 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 5620 - - تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سنگین 5218 - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین I3UV - - تزریقی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین I4 UV - - تزریقی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین 60511 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 52502 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 3713 - - فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین I3 - - تزریقی پتروشیمی پلیمر كرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین I4 - - تزریقی پتروشیمی پلیمر كرمانشاه ادامه
پلی اتیلن سنگین 52511 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 4440EA - - اکستروژن پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 4440UA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 5030EA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 6040UA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین 6070EA - - تزریقی پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سنگین MD3510 - - اکستروژن فیلم لوله ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین MD3520 - - اکستروژن فیلم لوله ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین HD534F7 - - فیلم نخ رشته ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS - - پایپ پتروشیمی بروج ادامه
پلی اتیلن سنگین 6006 - - پایپ پتروشیمی سابیک-Sabic ادامه
پلی اتیلن سنگین 5001 - - اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین HD50401 - - فیلم نخ رشته ای پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین EX3 - - لوله پتروشیمی باختر ادامه
پلی اتیلن سنگین 52528 - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سنگین 5020 - - بادی پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سنگین 6366M - - اكستروژن پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین 7700M - - اكستروژن پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین 8200B - - بادی پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سنگین HI500UA - - تزریقی پتروشیمی بندر امام ادامه
پلی اتیلن سنگین 2208J - - تزریقی پتروشیمی ایلام ادامه
پلی اتیلن سبک 020 - - فیلم پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سبک 0075 - - فیلم پتروشیمی بندرامام ادامه
پلی اتیلن سبک 0190 - - فیلم پتروشیمی آریاساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2420H - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420H - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420D - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2100 - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2102TX - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2102TN - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 1922 - - تزریقی پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 1922 - - تزریقی پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2420E - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F - - فيلم پتروشیمی اميركبير ادامه
پلی اتیلن سبک 2420E02 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F8 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2420k - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبك 2426F8 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2004 - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک 2420F3 - - فيلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک 2426K - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک 2101TN - - فیلم پتروشیمی لاله ادامه
پلی اتیلن سبک LTM 2125 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2047A - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک LFI 2119 - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبک 2130 (030) - - فیلم پتروشیمی آریا ساسول ادامه
پلی اتیلن سبك 2420F9 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبك 2426E02 - - فیلم پتروشیمی کردستان ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA - - فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - - تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - - تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 32604 - - دورانی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - - فیلم پتروشیمی تبریز ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - - تزریقی پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ - - فیلم پتروشیمی امیرکبیر ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA - - فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ - - فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - - فیلم پتروشیمی اراک ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 38504 - - دورانی پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22501 - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 27402 - - فیلم پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22402 - - فیلم پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22401 - - فیلم پتروشیمی مهاباد ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 27402 - - فیلم پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 22403 - - فیلم پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 33403 - - فیلم پتروشیمی لرستان ادامه
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N - - - پتروشیمی جم ادامه
پلی اتیلن سبک خطی M500026 - - تزریقی Sabic ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 - - روتومولدینگ اگزون موبیل ادامه
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 - - روتومولدینگ اگزون موبیل ادامه
پلی اتیلن سبک خطی 20075 - - - پتروشیمی شازند ادامه
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA - - - پتروشیمی شازند ادامه