عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 552R 30,650 1399/06/22 نساجی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 30,650 1399/06/22 نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 30,650 1399/06/22 نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 30,650 1399/06/22 نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 31,300 1399/06/29 نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 31,300 1399/06/29 نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 21,750 1399/04/24 تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 27,550 1399/06/10 نساجی-تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 18,250 1399/04/09 تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 24,500 1399/05/13 نساجی-تزریقی پتروشیمی شازند اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 27,300 1399/07/14 نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 27,100 1399/06/10 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 31,200 1399/06/29 اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Cr380 15,200 1399/02/07 نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 13,900 1399/02/24 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 17,200 1399/03/21 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G - - قالبگیری تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S - - نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 16,950 1399/03/17 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G - - نساجي پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 31,200 1399/06/29 اکستروژن پتروشیمی نویدزرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 15,500 1399/01/30 نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 15,500 1399/01/30 نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 14,200 1399/02/24 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 31,200 1399/06/29 اکستروژن پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 15,600 1399/01/30 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K - - نساجی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J - - نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 15,600 1399/01/30 نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 19,150 1399/04/17 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 27,400 1399/06/10 نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M - - نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G - - تزریق پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422H - - فیلم پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 33,300 1399/06/29 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 548R 33,100 1399/06/29 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 34,200 1399/07/14 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 32,000 1399/07/14 اتصالات پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 28,100 1399/06/10 اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 28,200 1399/06/10 لوله پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 440L 18,600 1399/04/03 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 28,150 1399/06/10 لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 31,000 1399/04/23 پایپ هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر X30F 18,350 1399/04/10 فیلم پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 19,600 1399/04/16 تزریقی- IML پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 28,600 1399/01/30 پایپ - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R60 31,100 1399/06/22 پایپ پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 28,000 1399/06/04 تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R (R40) 32,100 1399/06/29 تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 23,100 1399/04/29 IML- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر (EPC40R (R40 - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 27,550 1399/02/24 تزریقی پتروشیمی هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 - - تزریقی ال جی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G - - بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر PNR230C 27,700 1399/06/10 لوله پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 28,500 1399/06/10 تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 21,600 1399/03/17 لوله پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE - - ورق پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - - تزریقی پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - - تزریقی پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - - اکستروژن پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP240G - - ورق پتروشیمی مارون ادامه