عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 552R - - نساجی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R - - نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R - - نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R - - نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S - - نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S - - نساجی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S - - نساجی-تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S - - نساجی-تزریقی پتروشیمی شازند اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 - - نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر Cr380 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK - - نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL - - نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G - - قالبگیری تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S - - نساجی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 - - نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G - - نساجي پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی نویدزرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J - - نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K - - نساجی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J - - نساجی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L - - نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J - - نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M - - نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G - - تزریق پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S - - اکستروژن پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422H - - فیلم پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S - - نساجی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 548R - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G - - اتصالات پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C - - اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C - - لوله پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 440L - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C - - لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P - - پایپ هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر X30F - - فیلم پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 - - تزریقی- IML پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 - - پایپ - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر R60 - - پایپ پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 - - تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R (R40) - - تزریقی پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T - - IML- تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر (EPC40R (R40 - - تزریقی پتروشیمی مارون ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 - - تزریقی پتروشیمی هیوسانگ ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 - - تزریقی ال جی ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G - - بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر PNR230C - - لوله پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 - - لوله پتروشیمی رجال ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE - - ورق پتروشیمی اراک ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - - تزریقی پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - - تزریقی پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - - تزریقی پتروشیمی جم ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - - لوله - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - - تزریقی - ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - - اکستروژن پتروشیمی Lotte ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - - اکستروژن - ادامه
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 - - نساجی پتروشیمی پلی نار ادامه
پلی پروپیلن کوپلیمر RP240G - - ورق پتروشیمی مارون ادامه