پلی اتیلن سنگین 3713


پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالاست که در تولید انواع فیلم به روش فیلم بلوینگ کاربرد دارد.


فایل PDF

MF3713 Technical Datasheet

  • Product Description:

MF3713 is a high molecular weight high density polyethylene.

  • Applications:

Film, Bags, Film Extrusion, Tshirt Bags, Products for Use in Property Modification

  • Typical data:

Property Test method Unit value
Density ISO 11838 g/cm3 0.937
MFR (190ºC/21.6kg) ISO 1133 dg/min 13
MFR (190ºC/2.16kg) ISO 1133 dg/min 0.1
Tensile Modulus ISO 527-1 MPa 735
Tensile Strength (MD) ISO 527-1,3 MPa 46
Tensile Strength (TD) ISO 527-1,3 MPa 46
Tensile Strain at Break (MD) ISO 527-1 % 550
Tensile Strain at Break (TD) ISO 527-1 % 650
Elemendorf tear strength (MD) ISO 6383-2 mN 210
Elemendorf tear strength (TD) ISO 6383-2 mN 110
Vicat Temp, (A50,50ºC/h,10N) ISO 306 ºC 121

اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن HF5110 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا است.
پلی اتیلن سنگین HF 5110

پلی اتیلن HF5110 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا است.

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک است.(پتروشیمی مهر)
پلی اتیلن سنگین F7000

پلی اتیلن 7000F پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک است.(پتروشیمی مهر)

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی باختر)
پلی اتیلن سنگین EX5

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی باختر)