پلی اتیلن سنگین 22B02


پلی اتیلن 22B02، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریق می باشد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

  • پلی اتیلن سنگین 22B02


مطالب مرتبط

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.
پلی اتیلن سنگین 52505

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.

پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی می باشد.
پلی اتیلن سنگین HI500

پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی می باشد.

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.(پتروشیمی باختر)
پلی اتیلن سنگین BL4

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب است.(پتروشیمی باختر)

پلی اتیلن سنگین 22B03
پلی اتیلن سنگین 22B03

پلی اتیلن سنگین 22B03