پلی اتیلن سبک خطی 22403


پلی اتیلن 22403، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن سبک خطی 33403
پلی اتیلن سبک خطی 33403

پلی اتیلن سبک خطی 33403

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی جم)
پلی اتیلن سبک خطی 27402

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی جم)

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی لرستان)
پلی اتیلن سبک خطی 27402

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی لرستان)