پلی استایرن مقاوم 350


پلی استایرن 350، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

HIPS7240 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه جهت کاربردهای اکستروژن فیلم می باشد.
پلی استایرن مقاوم 7240

HIPS7240 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه جهت کاربردهای اکستروژن فیلم می باشد.

پلی استایرن مقاوم 425
پلی استایرن مقاوم 425

پلی استایرن مقاوم 425

پلی استایرن مقاوم 850
پلی استایرن مقاوم 850

پلی استایرن مقاوم 850

پلی استایرن مقاوم 9450
پلی استایرن مقاوم 9450

پلی استایرن مقاوم 9450