پلى وينيل كلرايد S57


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی غدیر)
پلی وینیل کلراید S57

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی غدیر)

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی آبادان)
پلی وینیل کلراید S57

پلی وینیل کلراید S57 (پتروشیمی آبادان)

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد (بندر امام)
پلی وینیل کلراید S65

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد (بندر امام)

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد(پتروشیمی اروند}
پلی وینیل کلراید S65

S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد(پتروشیمی اروند}