پلی اتیلن وینیل استات E180S


اتيلن وينيل استات E180S، يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با کاربرد تزریقی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

ES18002 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.
پلی اتیلن وینیل استات ES 18002

ES18002 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.

7350M يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است .
پلی اتیلن وینیل استات 7350

7350M يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است .

E180F يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.
پلی اتیلن وینیل استات E180F

E180F يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.