پلی اتیلن وینیل استات 1315


اتيلن وينيل استات 1315، يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

1328 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است
پلی اتیلن وینیل استات 1328

1328 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است

VA800 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است.
پلی اتیلن وینیل استات VA800

VA800 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات VA900
پلی اتیلن وینیل استات VA900

پلی اتیلن وینیل استات VA900

VA910 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است.
پلی اتیلن وینیل استات VA 910

VA910 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است.