اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75


اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 یک اِی بی اِس گرید تزریق با مقاومت ضربه ای بالا می باشد. کاربردهای اصلی آن قطعات یخچال می باشد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

SD-0150 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری و مقاومت ضربه ای بالا می باشد.
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150

SD-0150 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری و مقاومت ضربه ای بالا می باشد.

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N70 یک اِی بی اِس گرید اکستروژن می باشد.
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N70 یک اِی بی اِس گرید اکستروژن می باشد.

N80 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری بالا می باشد.
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80

N80 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری بالا می باشد.

N40 یک اِی بی اِس گرید تزریق با مقاومت ضربه ای بالا می باشد.
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40

N40 یک اِی بی اِس گرید تزریق با مقاومت ضربه ای بالا می باشد.