پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K


پلی پروپیلن 1102K یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم به کار می رود.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

1102L یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L

1102L یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J

F30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید ریسمان به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S

F30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید ریسمان به کار می رود.