پلی اتیلن سبک 2101TN


پلی اتیلن 2101TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای شرینک با سرعت بالا به کار می رود.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن 2102TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای شرینک با سرعت بالا به کار می رود.
پلی اتیلن سبک 2102TN

پلی اتیلن 2102TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای شرینک با سرعت بالا به کار می رود.

پلی اتیلن 2102TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.
پلی اتیلن سبک 2102TX

پلی اتیلن 2102TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.

پلی اتیلن LF0200 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.
پلی اتیلن سبک 020

پلی اتیلن LF0200 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.