پلی اتیلن سنگین 54B04


پلی اتیلن 54B04، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد فیلم می باشد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالاست
پلی اتیلن سنگین 3713

پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالاست

پلی اتیلن 7000F پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک است.(پتروشیمی مهر)
پلی اتیلن سنگین F7000

پلی اتیلن 7000F پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک است.(پتروشیمی مهر)

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی مارون)
پلی اتیلن سنگین EX5

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.(پتروشیمی مارون)

پلی اتیلن HF5110 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا می باشد
پلی اتیلن سنگین HF 5110

پلی اتیلن HF5110 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا می باشد