پلی اتیلن سنگین 62N07


پلی اتیلن 62N07، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن سنگین 22B02
پلی اتیلن سنگین 22B02

پلی اتیلن سنگین 22B02

پلی اتیلن سنگین 22B01
پلی اتیلن سنگین 22B01

پلی اتیلن سنگین 22B01

پلی اتیلن سنگین 22B03
پلی اتیلن سنگین 22B03

پلی اتیلن سنگین 22B03