پلى استايرن معمولى N32


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی استایرن معمولی کریستال طـه
پلی استایرن معمولی کریستال طـه

پلی استایرن معمولی کریستال طـه

1551 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.
پلی استایرن معمولی 1551

1551 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.

GPPS1540 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری بالا می باشد.
پلی استایرن معمولی 1540

GPPS1540 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری بالا می باشد.

پلی استایرن معمولی 336
پلی استایرن معمولی 336

پلی استایرن معمولی 336