پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G

پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N

RP340R یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R

RP340R یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است