پلی اتیلن ترفتالات Pet tex


پلی اتیلن ترفتالات Pet texیک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن ترفتالات BG 821 (پتروشیمی تندگویان)
پلی اتیلن ترفتالات BG 821

پلی اتیلن ترفتالات BG 821 (پتروشیمی تندگویان)

پلى اتيلن ترفتالات BG825
پلى اتيلن ترفتالات BG825

پلى اتيلن ترفتالات BG825

(BG781 (BG780S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است.
پلى اتيلن ترفتالات BG781

(BG781 (BG780S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است.

(BG785 (BG780N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است
پلى اتيلن ترفتالات BG785

(BG785 (BG780N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است