پلی اتیلن سنگین 22B03


پلی اتیلن سنگین 22B03، با کاربرد تزریقی پتروشیمی مهاآباد می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن سنگین 22B02
پلی اتیلن سنگین 22B02

پلی اتیلن سنگین 22B02

پلی اتیلن سنگین 22B01
پلی اتیلن سنگین 22B01

پلی اتیلن سنگین 22B01

پلی اتیلن سنگین 62N07
پلی اتیلن سنگین 62N07

پلی اتیلن سنگین 62N07