پلی اتیلن سنگین PE100


پلی اتیلن PE100 یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد پایپ می باشد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 است. (پتروشیمی امیرکبیر)
پلی اتیلن سنگین EX3

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 است. (پتروشیمی امیرکبیر)

پلی اتیلن CRP100N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE100 می باشد.
پلی اتیلن سنگین CRP 100

پلی اتیلن CRP100N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE100 می باشد.

پلی اتیلن سنگین PE100 (پتروشیمی اراک)
پلی اتیلن سنگین PE100

پلی اتیلن سنگین PE100 (پتروشیمی اراک)

پلی اتیلن سنگین PE100 (پتروشیمی جم)
پلی اتیلن سنگین PE100

پلی اتیلن سنگین PE100 (پتروشیمی جم)