پلی اتیلن سنگین 22B01


پلی اتیلن 22B01، یک پلی اتیلن سنگین با کاریرد تزریق می باشد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن سنگین 22B02
پلی اتیلن سنگین 22B02

پلی اتیلن سنگین 22B02

پلی اتیلن سنگین 22B03
پلی اتیلن سنگین 22B03

پلی اتیلن سنگین 22B03

پلی اتیلن سنگین 62N07
پلی اتیلن سنگین 62N07

پلی اتیلن سنگین 62N07