پلی اتیلن سنگین EX2


پلی اتیلن (EX2 (HF7750 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر شده با پروپیلن است. وزن مولکولی متوسط و توزیع وزن مولکولی باریک آن را مناسب تولید مونوفیلامنتهای با مقاومت کششی بالا کرده است.


فایل PDF

HDPE HD - EX2 Technical Datasheet

  • Product Description:

EX2 (HF 7750) is high density polyethylene with propylene as co monomer. It is a medium molar mass with narrow molar mass distribution. Stabilization: Ca-Stearate, Irganox1010, Irgafos168

  • Applications:

Production of monofilaments with high tensile strength.

  • Typical data:

Property Test method Unit value
Melt Flow Rate(MFR) (190 °C/2.16Kg) (190 °C/5Kg) (190°C/21.6Kg) ISO 1133 g/10min - - 2.5 27
Density ISO 1183 g/cm³ 0.956
Gels size Internal Method μm ≤150
Gel Number Internal Method - ≤5

اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن 4440EA یک پلی اتیلن سنگین خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.
پلی اتیلن سنگین 4440EA

پلی اتیلن 4440EA یک پلی اتیلن سنگین خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 5001
پلی اتیلن سنگین 5001

پلی اتیلن سنگین 5001

پلی اتیلن سنگین 5000 S
پلی اتیلن سنگین 5000 S

پلی اتیلن سنگین 5000 S