پلی اتیلن سنگین 52511


پلی اتیلن سنگین 52511 با کاریرد تزریقی پتروشیمی جم می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

  • پلی اتیلن سنگین 52511


مطالب مرتبط

پلی اتیلن 5218UA پلی اتیلنی سنگین با کومونومر نرمال بوتن است.
پلی اتیلن سنگین 5218

پلی اتیلن 5218UA پلی اتیلنی سنگین با کومونومر نرمال بوتن است.

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.
پلی اتیلن سنگین 52518

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.

پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی می باشد که خواص مکانیکی بالایی ارایه می کند.
پلی اتیلن سنگین HI500

پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی می باشد که خواص مکانیکی بالایی ارایه می کند.

پلی اتیلن سنگین 52502
پلی اتیلن سنگین 52502

پلی اتیلن سنگین 52502