پلی اتیلن سبک 2102TN


پلی اتیلن 2102TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای شرینک با سرعت بالا به کار می رود.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن 2102TX00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.
پلی اتیلن سبک 2102TX

پلی اتیلن 2102TX00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.

پلی اتیلن LF0190 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم با وزن مولکولی بالا است.
پلی اتیلن سبک 0190

پلی اتیلن LF0190 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم با وزن مولکولی بالا است.

پلی اتیلن LF0200 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.
پلی اتیلن سبک 020

پلی اتیلن LF0200 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.(پتروشیمی امیرکبیر)
پلی اتیلن سبک 2420H

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.(پتروشیمی امیرکبیر)