پلی اتیلن سبک 2420F


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی اتیلن سبک 2420E
پلی اتیلن سبک 2420E

پلی اتیلن سبک 2420E

پلی اتیلن سبک 2420F3
پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن 2004TC37 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.
پلی اتیلن سبک 2004

پلی اتیلن 2004TC37 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.