پلی اتیلن سبک 2420F


پلی اتیلن 2420F، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن سبک 2420E
پلی اتیلن سبک 2420E

پلی اتیلن سبک 2420E

پلی اتیلن سبک 2420F3
پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن 2004TC37 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.
پلی اتیلن سبک 2004

پلی اتیلن 2004TC37 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.