پلی اتیلن سبک 2420k


پلی اتیلن 2420k، یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن سبک 2420F
پلی اتیلن سبک 2420F

پلی اتیلن سبک 2420F

پلی اتیلن سبک 2420F3
پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن سبک 2420F3

پلی اتیلن سبک 2420E
پلی اتیلن سبک 2420E

پلی اتیلن سبک 2420E