پلی اتیلن سبک LTM 2125


پلی اتیلن LTM 2125، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب است.(پتروشیمی لاله)
پلی اتیلن سبک 1922

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب است.(پتروشیمی لاله)

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.(پتروشیمی کردستان)
پلی اتیلن سبک 2420H

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.(پتروشیمی کردستان)

پلی اتیلن 2100TN00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.
پلی اتیلن سبک 2100

پلی اتیلن 2100TN00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.