پلی اتیلن سبک خطی 22403


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی اتیلن سبک خطی 33403
پلی اتیلن سبک خطی 33403

پلی اتیلن سبک خطی 33403

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی جم)
پلی اتیلن سبک خطی 27402

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی جم)

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی لرستان)
پلی اتیلن سبک خطی 27402

پلی اتیلن سبک خطی 27402 (پتروشیمی لرستان)