پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L

پلی پروپیلن 1102L یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.

نمودار قیمت پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L

قیمت مواد 1102L رجال : در تاریخ ۹۹ دوم دی 0 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

دیتاشیت پلی پروپیلن 1102L 
فایل PDF

Technical Datasheet 1102 L

Product Description:

1102L is a raffia grade homopolymer polypropylene suitable for extrusion applications.

Applications:

Extrusion and injection moulding applications, raffia, tapes, monofilaments, diary Products.

Typical data:

Property Test method Unit value
MFR ( 230˚ C/ 2.16 Kg ) ASTM D1238/L gr/10 min 4.5
Tensile Modulus of Elasticity (1mm/min) ASTM D638 MPa 1500
Tensile Strength at Yield (50 mm/min) ASTM D638 MPa 34
Elongation at Yield(50 mm/min) ASTM D638 % 9
Notched Charpy Impact at 23˚ ISO 179/ 1eA KJ/m2 3.5
Notched Charpy Impact at -30˚ ISO 179/ 1eA KJ/m2 1.5
Vicat Softening Point, 10N ASTM D1525 °C 154
Ball indentation hardness ISO 2039-1 MPa 74
HDT ( 0.46 N/mm2 ) ASTM D648 °C 85
Melting Point , DSC ASTM D3417 °C 163
Density ASTM D792 gr/cm3 0.91

مطالب مرتبط با پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K

1102K یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J

پلی پروپیلن هموپلیمر F30S

پلی پروپیلن هموپلیمر F30S

F30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید ریسمان به کار می رود.