پلی پروپیلن هموپلیمر 030


پلی پروپیلن P-SIF-30 یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم و الیاف صنعتی به کار می رود.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و الیاف صنعتی و فرش به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK

یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و الیاف صنعتی و فرش به کار می رود.

پلی پروپیلن T30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S

پلی پروپیلن T30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد

یک هموپلیمر پلی پروپیلن بسیار مناسب جهت اکستروژن ورق برای شكل دهی حرارتی است (پتروشیمی جم)
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J

یک هموپلیمر پلی پروپیلن بسیار مناسب جهت اکستروژن ورق برای شكل دهی حرارتی است (پتروشیمی جم)

یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که به جز آنتی اکسیدان عاری از دیگر افزودنی ها مانند اسلیپ و آنتی بلاک است.(پتروشیمی جم)
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J

یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که به جز آنتی اکسیدان عاری از دیگر افزودنی ها مانند اسلیپ و آنتی بلاک است.(پتروشیمی جم)