پلی پروپیلن کوپلیمر 548T


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R

پلی پروپیلن J740 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر J740

پلی پروپیلن J740 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن M1600 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600

پلی پروپیلن M1600 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.