پلی پروپیلن کوپلیمر RP345


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R

پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R

J550S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S

J550S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

J580S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S

J580S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.