پلی استایرن معمولی 1115


پلی استایرن 1115، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد تزریقی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی استایرن G-144 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.
پلی استایرن معمولی G144

پلی استایرن G-144 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.

محصولات پلی استایرن (PS)
محصولات پلی استایرن (PS)

محصولات پلی استایرن (PS)