پلی اتیلن سنگین 62N18


پلی اتیلن 62N18، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن سنگین 62N07
پلی اتیلن سنگین 62N07

پلی اتیلن سنگین 62N07

پلی اتیلن سنگین 22B02
پلی اتیلن سنگین 22B02

پلی اتیلن سنگین 22B02

پلی اتیلن سنگین 62N11
پلی اتیلن سنگین 62N11

پلی اتیلن سنگین 62N11