پلی پروپیلن هموپلیمر X30F


پلی پروپیلن X30F، یک پلی پروپیلن هموپلیمر تولید پتروشیمی مارون می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

  • پلی پروپیلن هموپلیمر X30F


مطالب مرتبط

پلی پروپیلن هموپلیمر X30G
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P

HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.

پلی پروپیلن HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد .
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N

پلی پروپیلن HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد .

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد