پلی پروپیلن هموپلیمر X30F


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


ردیف قیمت تاریخ

مطالب مرتبط

پلی پروپیلن هموپلیمر X30G
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

پلی پروپیلن HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P

پلی پروپیلن HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد

HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N

HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد