پلاستیک ها-ایزوسیانات های آروماتیک برای استفاده در تهیه پلی اورتان ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌هایی برای اندازه گیری تولوئن ۶،۲ - دی ایزوسیانات در مخلوطی از ایزومرهای ۲، ۴ - و ۶،۲ - است. دو روش براساس طیف بینی مادون قرمز برای به دست آوردن نتایج صحیح در گستره وسیعی از غلظت‌های ایزومر، لازم است. روش الف برای نمونه‌های تولوئن دی ایزوسیانات شامل ٪۵ تا ٪ ۹۵ از ایزومرهای ۶،۲ - و روش ب برای نمونه‌های تولوئن دی ایزوسیانات شامل ٪۰ تا ٪۵ ایزومر ۶،۲ - کاربرد دارد. هر دو روش براساس اندازه گیری‌های کمی پیوندهای جذبی ناشی از ارتعاشات خمشی خارج از صفحه‌ای کربن-هیدروژن حلقه آروماتیک در ۸۱۰cm-1 و  ۱۲/۳μm) ۷۸۲ cm-1 و ۱۳/۸μm) است.