پلاستیک ها-اندازه گیری ابعاد خطی نمونه های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تجهیزات اندازه گیری و روش‌های اندازه گیری ابعاد طولی نمونه‌های آزمون پلاستیکی صلب است. این استاندارد، علاوه بر نمونه‌های آزمون توصیف شده در استاندارد 20753 ISO می‌تواند برای نمونه‌های دیگر نیز، که ضخامت آن‌ها در گستره ۰/۴mm ≤ h ≤ ۶/۴ mm می‌باشد، کاربرد داشته باشد.
یادآوری - اندازه گیری ابعاد طولی نمونه‌های آزمون ساخته شده از مواد نیمه صلب (۷۰MPa ≤ E ≤ ۷۰۰ MPa) می‌تواند مطابق استاندارد IS023529 : 2010 انجام شود.