پلاستیک ها-ایزوسیانات های آروماتیک برای استفاده در تولید پلی اورتان ها

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای اندازه گیری مقدار کلر قابل هیدرولیز در تولوئن - ۲ و ۴- دی۔ ایزوسیانات، تولوئن -۲و۶-دی ایزوسیانات یا مخلوط این دو می‌باشد. همچنین ممکن است این روش برای ایزوسیانات‌های دیگر با انحلال پذیری مناسب، مانند ایزوسیانات‌های پلیمری تصفیه شده یا خام به کار رود.