پلاستیکها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد و قسمت‌های بعدی آن، ارائه روش‌هایی برای تعیین خواص مکانیکی دینامیکی پلاستیک‌های سخت در ناحیه رفتار ویسکوالاستیک خطی است. این استاندارد یک بخش مقدماتی می‌باشد که شامل تعاریف و تمام جنبه‌های مشترک بین روش‌های آزمون جداگانه شرح داده شده در قسمت‌های بعدی است.
ممکن است حالات مختلف تغییر شکل منجر به نتایجی شود که به طور مستقیم قابل مقایسه نباشند. برای مثال، نتایج ارتعاش کششی در یک تنش در تمام ضخامت نمونه یکنواخت است، در حالی که اندازه گیری‌های خمشی به طور مشخص تحت تاثیر خواص نواحی سطحی نمونه قرار می‌گیرد. مقادیر به دست آمده از آزمون خمشی با مقادیر به دست آمده از آزمون کششی تنها در سطوحی از کرنش که رابطه تنش-کرنش خطی بوده و نمونه‌ها دارای یک ساختار همگن هستند، قابل مقایسه می‌باشند.