پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین خواص دینامیکی مذاب های پلیمری در فرکانس‌های زاویه ای مشخص در گستره 0/001rad/s الی 100rad/s، با استفاده از رئومتر نوسانی با صفحات فلزی موازی است. از فرکانس‌های زاویه‌ای خارج از این گستره هم می‌توان استفاده کرد (به یادآوری ۱ مراجعه شود). این روش برای تعیین مقادیر خواص جریانی دینامیکی مانند : ویسکوزیته برشی مختلطȠ، ویسکوزیته برشی دینامیکی Ƞ، مولفه ناهمفاز ویسکوزیته برشی مختلط Ƞ، مدول برشی مختلط G ، مدول اتلاف برشی G و مدول ذخیره برشی G کاربرد دارد.
این روش برای اندازه گیری ویسکوزیته برشی مختلط تا حدود 10Mpa.s مناسب است ( به یادآوری ۲ مراجعه شود).
یادآوری ۱- گستره اندازه گیری فرکانس زاویه ای توسط مشخصات دستگاه‌های اندازه گیری و پاسخ نمونه محدود است. استفاده از فرکانس های زاویه ای پایین تر از 0/1rad/s زمان آزمون را به طور محسوسی افزایش می‌دهد زیرا زمان اندازه گیری با فرکانس زاویه‌ای نسبت عکس دارد. در نتیجه، هنگام آزمون نمونه در فرکانس های زاویه‌ای پایین، احتمال تخریب با پلیمریزاسیون نمونه و تاثیر بر روی نتایج وجود دارد. در فرکانس‌های زاویه ای بالا امکان دارد در لبه نمونه و پیچیدگی یا شکستگی دیده شود که منجر به ابطال نتایج می‌شود.
یادآوری ۲- گستره مقادیر ویسکوزیته برشی مختلط قابل اندازه گیری به ابعاد نمونه و مشخصات وسایل اندازه گیری بستگی دارد. برای نمونه با ابعاد مشخص، حد بالای گستره توسط ظرفیت گشتاور دستگاه، تفکیک پذیری تغییر مکان زاویه‌ای و نرمواری دستگاه محدود شده، هر چند می‌توان تصحیحاتی را برای تاثیرات نرم واری اعمال کرد.