پلاستیک ها- اندازه گیری خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌هایی برای اندازه گیری دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) از روی خواص مکانیکی دینامیکی است که در طول پویش دمایی خطی تحت شرایط گرمایشی اندازه گیری می شود. دمای انتقال شیشه ای، شاخصی برای انتقال از حالت شیشه ای به حالت لاستیکی می‌باشد.
معمولا روش‌های موسوم به تجزیه مکانیکی دینامیکی(DMA)، و رویه‌های مرتبط با آن را می‌توان برای پلیمرهای تقویت نشده و پر شده، فوم‌ها، لاستیک‌ها، چسب‌ها و پلاستیک‌ها کامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف، اعمال کرد. شیوه‌های متفاوت (مانند خمش، فشردگی، کشش) تجزیه مکانیکی دینامیکی مناسب را می‌توان برای حالت ماده منبع اعمال کرد.
یاد آوری - برای آزمون‌هایی که تحت خمش یا پیچش انجام می‌شوند، روش دیگری برای تشخیص شدت تاثیر تاخیر گرمایی روی داده‌های اندازه گیری شده، در نظر گرفته شده است (به پیوست الف مراجعه کنید).