پلاستیک ها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روش ارتعاش فشاری غیر تشدیدی برای تعیین مولفه‌های مدول مختلط فشاری E پلیمرها در فرکانس‌های به طور نمونه در گستره ۰/۰۱Hz الى ۱۰۰Hz است. این روش آزمون برای اندازه گیری مدول ذخیره دینامیکی پلیمرهای نیمه سخت در محدوده ۱MPa تا ۱GPa مناسب است (به یاد آوری‌های یک و دو رجوع کنید).
یاد آوری می‌توان خواص دینامیکی مواد با گستره‌های مختلف مدول را با استفاده از حالت (مد) های تغییر شکل جایگزین (به طور مثال مد برشی برای 0/01GPa < E' < 50GPa ، مد کششی برای 0/01GPa < E' <5GPa ،مد پیچشی برای 10MPa< E' < 10GPa و مد خمشی برای E' > 5GPa انجام داد.
این روش آزمون برای پلیمرهای نیمه سخت زیر کاربرد دارد :
- پلی اتیلن با چگالی کم، پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد، پلی بوتیلن و اتیلن پروپیلن دی ان کوپلیمر
- پلی تترا فلورو اتیلن، پلی (وینیل کلراید) نرم شده، و کوپلیمر اتیلن وینیل استات
- کشپارهای گرمانرم (الاستومرهای ترموپلاستیک) و پلی اورتان
این روش آزمون به طور ویژه مناسب اندازه گیری مدول دینامیکی و ضرایب اتلاف پلاستیک‌های نیمه سخت به شکل یک منشور راست گوشه، سیلندر با لوله بوده و به راحتی برای مطالعه تغییرات (نوسانات - پراکندگی) خواص دینامیکی با دما و فرکانس در بیشترین از ناحیه آسایش شیشه -لاستیک (به قسمت اول این استاندارد بند ۹-۴ رجوع کنید) استفاده می‌شود. قابلیت دسترسی به اطلاعات تعیین شده روی گستره‌های وسیع فرکانس و دما، استخراج نمودارهای اصلی را با استفاده از روش‌های انتقال فرکانس ادما ممکن می‌سازد که خواص دینامیکی را روی یک گستره باز فرکانس در دماهای مختلف ارائه می کند.