پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه دو روش (روش الف و روش ب) برای تعیین خواص مکانیکی دینامیکی پلاستیک‌ها، به طور مثال مولفه‌های ذخیره و اتلاف مدول پیچشی، بر حسب تابعی از دما برای تغییر شکل های کوچک در گستره فرکانس 0/1Hz الى 10Hz هرتز است، وابستگی خواص فوق به دما در یک گستره دمایی به اندازه کافی وسیع (به طور مثال از °۵۰C- الى °۱۵۰C+ برای پلاستیک‌های متداول در بازار) اندازه گیری می‌شود. این اندازه گیری‌ها اطلاعاتی را در مورد نواحی گذار (به طور مثال گذار شیشه ای و گذار مذاب) پلیمر و ماهیت جریانی پلاستیک در حالت مذاب می‌دهند.
روش‌های تعیین شده در این استاندارد برای ورقه‌های پلاستیکی چندلایه نامتقارن کاربرد ندارد (به استاندارد ملی ایران شماره ۳-۹۴۱۶ مراجعه شود). همچنین روش‌های بیان شده در این استاندارد برای لاستیک‌ها کاربرد ندارد و باید به استاندارد ISO 4664-2 مراجعه شود.