پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین مدول مختلط خمشی E°ƒ پلاستیک‌های همگن و همچنین تعیین خواص میرایی پلاستیک‌های چند لایه مورد مصرف در عایق کاری صوتی با استفاده از ارتعاش خمشی بر پایه منحنی‌های تشدید است . این استاندارد برای سیستم های شامل صفحه فلزی روکش شده با لایه پلاستیکی میرا یا سیستم‌های فشرده شده شامل دو صفحه فلزی با یک لایه میانی پلاستیکی کاربرد دارد.
در بسیاری موارد تعیین این خواص بر حسب تابعی از دما و فرکانس مفید است.