پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روش غیر تشدیدی با استفاده از نیرو برای تعیین مولفه‌های مدول مختلط کششی E پلیمرها در فرکانس‌های مشخص در گستره ۰/۰۱Hz تا ۱۰۰Hz است. این روش برای اندازه گیری مدول ذخیره دینامیکی در گستره ۰/۰۱GPa تا ۵GPa مناسب است. هرچند مواد با مدول‌های خارج از این گستره نیز می‌توانند مورد مطالعه قرار گیرند، روش‌های تغییر شکل جایگزین باید دقت بالاتری ارائه دهد (به طور مثال استفاده از روش برشی برای E'<0.01GPa وروش خمشی برای E'> 5GPa ، به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۴۱۶ : سال ۱۳۸۶ مراجعه شود). این روش برای اندازه گیری ضرایب اتلاف بیش از ۰/۱ مناسب بوده و بنابراین از آن به راحتی برای مطالعه وابستگی و تغییر پذیری خواص دینامیکی به دما و فرکانس در تمام ناحیه آسایش شیشه - لاستیک استفاده می‌شود (به بند ۹-۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۴۱۶ : سال ۱۳۸۶ مراجعه شود).
در دسترس بودن اطلاعات تعیین شده روی گستره‌های وسیع فرکانس و دما امکان استخراج نمودارهای اصلی را با استفاده از روش‌های انتقال فرکانس - دما فراهم کرده که این نمودارها خواص دینامیکی را روی یک گستره فرکانس گسترش یافته در دماهای مختلف نمایش می‌دهد.