پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد ارایه روش غیر تشدیدی خمشی برای تعیین مؤلفه‌های مدول مختلط يانگ °E پلیمرها در فرکانس‌های مشخص در گستره ۰/۰۱Hz الى ۱۰۰Hz است. اندازه گیری‌ها را در فرکانس‌های بالاتر نیز می‌توان انجام داد ولی در این صورت خطاهای آشکاری در خواص دینامیکی اندازه گیری شده دیده خواهد شد (به بندهای ۱۰-۲-۱ و ۱۰-۲-۲ مراجعه شود). این روش برای اندازه‌گیری مدول ذخیره مکانیکی در گستره ۱۰GPa الى ۲۰۰GPa کاربرد دارد. اگر چه مواد با مدول کمتر از ۱۰MPa ممکن است مورد بررسی قرار گیرند، ولی می‌توان اندازه گیری دقیق تر خواص دینامیکی آن‌ها را با استفاده از روش‌های تغییر شکل (به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۴۱۶ : سال ۱۳۹۲ مراجعه شود) انجام داد.
این روش برای اندازه گیری ضرایب اتلاف بیش تر از ۰/۱ مناسب بوده و در نتیجه می‌توان از آن برای مطالعه تغییر خواص دینامیکی بر حسب دما و فرکانس در ناحیه آسایش شیشه -لاستیک (به بند ۹-۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۴۱۶ : سال ۱۳۹۲ مراجعه شود) استفاده کرد. وجود اطلاعات تعیین شده روی گستره های وسیع فرکانس و دما، استخراج نمودارهای اصلی را با استفاده از روش‌های انتقال فرکانس ادما امکان پذیر کرده که روش یاد شده خواص دینامیکی را در یک گستره فرکانس گسترش یافته در دماهای متفاوت نشان می‌دهد.