پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش غیر تشدیدی اجباری برای تعیین مولفه‌های مدول مختلط برشی °G پلیمرها در فرکانس‌های مشخص در گستره ۰۰۱Hz تا ۱۰۰Hz است. در فرکانس‌های بالاتر نیز می‌توان اندازه گیری‌ها را انجام داد ولی خطاهای آشکاری در خواص دینامیکی اندازه گیری شده دیده خواهد شد (به بندهای ۱۰-۲-۱ و ۱۰-۲-۲ مراجعه شود). این روش برای اندازه گیری مدول ذخیره دینامیکی در گستره ۰/۱MPa الى ۵۰MPa کاربرد دارد. اگرچه مواد با مدول بیشتر از ۵۰MPa نیز ممکن است مورد بررسی قرار گیرند، اندازه گیری دقیق‌تر خواص برشی دینامیکی می‌تواند با استفاده از روش تغییر شکل پیچشی به دست آید (به استاندارد ملی ایران شماره ۲-۹۴۱۶ : سال ۱۳۹۲ و شماره ۷-۹۴۱۶: سال ۱۳۹۳ مراجعه شود).
این روش برای اندازه گیری ضرایب اتلاف بیش تر از ۰/۱ مناسب بوده و در نتیجه می‌توان در ناحیه آسایش شیشه -لاستیک (به بند ۹-۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۴۱۶ : سال ۱۳۹۲ مراجعه شود) از این روش برای مطالعه تغییر خواص دینامیکی بر حسب دما و فرکانس استفاده کرد. وجود اطلاعات تعیین شده روی گستره‌های وسیع فرکانس و دما، استخراج نمودارهای اصلی را با استفاده از روش‌های انتقال فرکانس ادما امکان پذیر کرده که روش یاد شده خواص دینامیکی را روی یک گستره فرکانس گسترش یافته در دماهای متفاوت نشان می‌دهد.