پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش پیچشی غیر تشدیدی برای تعیین مولفه‌های مدول مختلط برشی G پلیمرهای جامد و میله‌ای شکل در فرکانس‌های مشخص در گستره ۰/۰۰۱Hz تا ۱۰۰Hz است. در فرکانس های بالاتر نیز می‌توان اندازه گیری‌ها را انجام داد ولی خطاهای آشکاری در خواص دینامیکی اندازه گیری شده دیده خواهد شد (به بندهای ۱۰-۲-۱ و ۱۰-۲-۲ مراجعه شود). این روش آزمون برای اندازه گیری مدول‌های ذخیره دینامیکی از حدود ۱۰MPa برای لاستیک‌های سفت تا ۱۰۰GPa برای پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف مناسب است. اگرچه ممکن است مواد با مدول کمتر از ۱۰MPa مورد بررسی قرار گیرند برای اندازه گیری دقیق تر خواص برشی دینامیکی می‌توان از برش ساده (به استاندارد ملی ایران شماره ۶-۹۴۱۶ : سال ۱۳۹۳ مراجعه شود) یا تغییر شکل پیچشی لایه‌های نازک بین صفحات موازی استفاده شود.
این روش برای اندازه گیری ضرایب اتلاف بیش تر از ۰/۱ مناسب بوده و در نتیجه می‌توان به راحتی از این روش برای مطالعه تغییر خواص دینامیکی بر حسب دما و فرکانس در ناحیه آسایش شیشه - لاستیک (به بند۴ - ۹ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۴۱۶ : سال ۱۳۹۲ مراجعه شود) استفاده کرد. وجود اطلاعات تعیین شده روی گستره‌های وسیع فرکانس و دما، استخراج نمودارهای اصلی را با استفاده از روش‌های انتقال فرکانس ادما امکان پذیر کرده که روش یاد شده خواص دینامیکی را روی یک گستره فرکانس گسترش یافته در دماهای متفاوت نشان می‌دهد.
اگرچه با استفاده از روش پاندول پیچشی تعیین ضرایب اتلاف کمتر از ۰/۱ به صورت دقیق‌تر امکان پذیراست (به استاندارد ملی ایران شماره ۲-۹۴۱۶ : سال ۱۳۸۶ مراجعه شود) ولی در روش بیان شده در این استاندارد یک گستره فرکانس پیوسته و بسیار وسیع تر پوشش داده می‌شود.